۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

کوه

گویند امام در خیابان های سامرا که راه می رفت مرتب تلوتلو می خورد و گاهی نمی توانست تعادلش را حفظ کند. اصحاب که گمان می کردند امام نقی در خوردن آب انگور زیاده روی کرده امام را نصیحت می کردند که کم بخور همیشه بخور. اما امام فرمودند احمق ها دلیلش اینست که در اطراف سامرا کوه نیست برای همین زمین نمی تواند خودش را نگه دارد.

امام و دلایل علمی. اشاره به سوره نحل آیه 15 که می گوید در زمین کوه ها را قرار دادیم تا زمین را نگه دارند و یا نجنباند!!!!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر