۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

علم لدن

حضرت عاشق بازی FIFA بودند و کَل هر رقیبی را با تکیه بر علم لدن و پیش بینی حرکت بعدی حریف، میخواباندند. اما در بازیهای 1 نفره مثل سودوکو که به لدن ربطی نداشت و به عقل و هوش نیاز بود، مثل عفیر در گل میماندند.

نقایص النقی موروث مِن البابا تقی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر