۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

فرود

روزی حضرت سوار بر نقیر الاغ باوفایشان از حال برگشت از معراج بودند که متوجه شدند پاهای جلوی نقیر خواب رفته و باز نمیشود پس حضرت تصمیم گرفتند که نقیر را به صورت تک چرخی بر روی پاهای عقب بنشانند اما پاهای عقب نیز باز نشدند در نتیجه حضرت به ناچار پای پنجم نقیر را فعال نمود و بدینسان فرود آمد.

در اثر شوک حاصل از این واقعه حضرت دچار فراموشی آنی شد و طریقه صحیح وضو گرفتن را فراموش نمود پس هر چه به دنبال حسنین گشت آنها را نیافت آنگاه از جهاز شتران پشته ای ساخت و بر آن رفت و بر روح پدر حسنین و سازنده نقیر بسیار لعن و نفرین فرستاد که در پی آن اهالی سامرا به نقیر تبریک گفتند.

المکاسب

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر