۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

رفاه

روزی صحابه عاشق امام نقی خدمت حضرت رسید و عرض کرد دوران حکومت شما در سامرا بهترین بخش از تاریخ این شهر بودما رفاه و امنیت را مدیون شما هستیم
امام نقی سریع او را به دو نیم کرداصحاب پرسیدندچرا چنین کردید؟
حضرت فرمودپدر سگ داشت مسخره میکرد.

امام نقی و کمبود خود باوری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر