۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

عدالت الهی

نقل است اگر امام نقی (اختنده)! از کسی خوشش نمی آمد، بر دل و گوش آن شخص مُهری قرار میداد و بر روی چشمانش پرده ای میکشید، سپس بالای منبر میرفت و روضه میخواند و این دسته از افراد هم نه چیزی میشنیدند و نه چیزی میدیدند.
وقتی از این افراد در روز قیامت سووال میکردند که امام نقی در روضه چه میگفت، به دلیل نشنیدن روضه نمیتوانستند جواب سووالات مربوطه را بدهند و به جهنم هدایت شده و سرب داغ در حلقشان میریختند

امام و عدالت الهی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر