۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

وسایل کمک آموزشی

امام خیس عرق بود.
-باز هم ایمان نمی آوری؟
کافر که تبسم تلخی بر لب داشت سری به نشانه نه تکان داد.امام اینبار اورانوس را نصف کرد... این ششمین سیاره ای بود که نصف می کرد.
-
باز هم ایمان نمی آوری؟
-
نه
.
.
.
.
ساعتی بعد؛ نقی عرق ریزان پس از اینکه همه چیز را نصف کرده در گوشه ای افتاده استسپس جرقه ای در ذهنش میزندنعوذ را بیرون می کشدچشمان مرد گشاد می شود و فریاد "آنال حق" (anal hagh) بر زبان می آورد و بعدها یکی از بزرگترین مبلغین نقویت می شود.

نمونه ای از نقش راهبردی وسایل کمک آموزشی در بسط و گسترش ادیان الهی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر