۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

گل سرخ

روزی مردی خدمت امام نقی آمد و پرسید؛ ما از کجا بدانیم شما واقعن فرستاده خداهستین؟
امام خم شد وگل سرخ زیبایی را از شاخه چید و فرمود:
آیا گل به این زیبایی میتواند بدون خالق هوشمند به وجود آمده باشد؟
آن مرد گفتنهامام لبخندی زد و گفت پس چه گونه است که امامت ما را انکار میکنی؟

امام نقی و قاطی کردن مبحث توحید با امامت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر