۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

ادبیات دینی امام نقی و کافر

امام در کوچه ای قدم میزدند که با کافری روبرو شدند.امام به مرد کافر فرمودند: خداوند شما را از اول همین طور خر خلق کردهشما حرامزاده ها اگر فکر کردن بلد بودید به اسلام به این روشنی ایمان میاوردید اما جز مشتی کر و کور و نفهم نیستیدبی خود نیست که مانند خوکی نجس هستید. (البته اصحاب در همین هنگام سخنان را یادداشت می کردند تا بعدا در مسیر هدایت از آنها استفاده کنند)

کافر پس از تمام شدن سخنان گهربار امام به ایشان گفت: بی ادب!

امام نگاهی به یاران کرده، فرمود: همانا کسانی که مانند این کافر لب به ناسزا و توهین می گشایند نشان می دهند که حرفی منطقی در چنته ندارند.

منطق انکارناپذیر امام

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر