۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

خونریزی های صلح جویانه اسلام

امام نقیهمیشه از کوته فکری و حماقت کلیمیان و نصرانیان در تعجب بودند که چرا کشته شدن و تجاوز به خودشان توسط امام را "حق مسلم" امام نقینمیدانند؟!

امام نقیاین خون ریزیها را کاملا "صلح جویانه" و برای تامین چند واحد خون برای بیمارستان سامرا میدانستند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر