۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

ماشین زمان

شخصی ماشین زمانی ساخت و به ۱۲۰۰ سال قبل رفت و از امام نقی پرسید که چرا شما با استفاده از علم لدنی خویش تفنگ نمی سازید و بر ضد دشمنان استفاده نمی کنید؟ حضرت پرسید: آن چه باشد و آن شخص از تفنگ و باروت و نحوه ساخت آنها برای حضرت گفت اما پیش از آنکه جواب پرسش خود را بگیرد٬ ماشین زمان او را به زمان حال برگرداند. وقتی پیاده شد٬دنیا در چنان نکبت و عقب ماندگی ای دید که ابتدا خیال کرد اشتباها به قرن اول هجری بازگشته اما بعد فهمید که در ۱۲۰۰ سال قبل مردمانی از سامرا تفنگ را اختراع کرده و با آن کل دنیا را به تسخیر درآورده اند.
سیَاره مسلمونها: پیدایش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر