۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

پاسخ های خاص به پرسش های خاص

پشم الدین کشکولی نزد امامنا نقیرفتند و از حضرتش پرسیدند: "شیطان دوست الله است یا شریک الله؟". حضرت با نگاهیعصبانیپاسخ دادند: "این چه حرفیست کشکولی؟ تو که از صحابه خاص ما هستی، تو را چه میشود. معلوم است که هیچ کدام، همانا شیطان دشمن الله است". کشکولی ادامه داد: "آخر چطور ممکن است، طبق نظر اسلام شیطان بندگان الله را وسوسه میکند تا دچار گناه شوند، پس اگر شیطان نباشد دیگر کسیگناه نمی‌‌کند. خوب چرا الله شیطان را حذف نمی‌‌کند تا همه بندگان به بهشت بروند... یا الله زورش نمیرسد که در این صورت شیطان شریک اوست و یا دلش نمی‌‌آید که در این حالت رفیق اوست. حالت سوم هم اینست که الله مرض دارد که فعلا به این موضوع کاری ندارم". امام که این استدلال را شنید ماتحتش سرخ گشت ولیکظم غیض اختیار نمود و به نرمی دست بر شانه پشم الدین کشید و به او گفت: "ازت خوشم آمد، امشب را اینجا بمان که شام مهمان من هستی‌"."''. سپس امام سر یخچالشان رفتند و چندین قرص ویاگرا را با هم خوردند... نقل است پشم الدین کشکولی همان شب از حالت ماده به انرژی تبدیل گشت و به افسانهها پیوست...

امام نقیو پاسخهای خاص به پرسشهای خاص

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر