۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

صنعت فقه

از جملهخدمات آن بزرگوار به صنعت فقه میتوان به ابداع روشی برای جوش دادن گوز به شقیقه بوسیلهی قوس الکتریک اشاره کرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر