۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

دین کامل

در خبر است که امام نقی (عیالنا له الفدا) فرمود "بر مومنین فرض است که اعمال خود را به گونه ای انجام دهند که دینشان کامل (1/1) گردد. لیست اعمال و ارزش آنها به شرح ذیل میباشد:
- نماز (هر رکعت) : 1/280000
-
روزه (هر 30 روز پیوسته) : 2/67000
-
حج : 1/4000
-
زکات (به شرط تحویل به امام-xدینار) : x^3/1000000
-
خمس (به شرط تحویل به خود امام-xدینار) : x^3/1000000
-
جهاد : منوط به غنایم تحویلی به امام
-
امر به معروف : 0
-
نهی از منکر : 0
-
بسته شگفت انگیز : 1/1

*
جدم ازدواج را 1/2 ارزش گذاری فرمود اما به فرمایشات وی اعتباری نیست، خود دانید.
*
اگر مومن 99/100 از دینش را کامل کند و یا از حد بگذرد (فی المثل 101/100) خداوند از وی قبول ننموده و در قیامت از خاسرین خواهد بود.
*
محتوای اعمال بسته شگفت انگیز به صورت حضوری تشریح میگردد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر