۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

فشار اقتصادی

خلیفه، امام نقی را به قفس شیرها انداخت.یکی از شیرها با احترام خدمت امام آمد و گفت همانا گوشت فرزندان فاطمه (س) برای ما حرام است و بعد به نشانه احترام سر خود را به روی پای حضرت گذاشت.
سپس گفت :شش ماه است گوشت نخورده ام، شکم گرسنه این حرفها حالییش نیست، امیداورم شرایط منو درک کنید ،سپس آن حضرت رابلعید.

تاثیر تحریم ها و فشارهای اقتصادی بر روی رفتارهای اجتماعی شیرها در سامرا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر