۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

ابو دیجیتال ابن دالبی و عدل الهی

ابو دیجتال ابن دالبی نقل میکند:از امام پرسیدم اماما این که در قران امده الله به اندازه ذره ای به کسی ستم نمیکند به چه معناست؟ اینهمه کور و فلج مادزاد داریم و یا کسانی که همیشه در فقر و بدبختی بوده اند پس چگونه اینها ستم نیست؟

امام درحالی که داشتند با گالاکسی تبشان انگری بردز بازی میکردند گفتند: یه لحظه صبر کن از نقی خریتی یه اس ام اس قشنگ اومد گوش کن میگه هر انچه خدا بدهد نعمت است اگر ندهد حکمت است و اگر بدهد و پس بگیرد امتحان! پس میبینی که در هر کار خداوند سری نهفته و در هیچکدامشان ظلمی نیست!

صحابه از ماله کشی احمقانه امام خواست ذوالنقار بردارد و امام را نصف کند که شمقدر از پشت با شلیک گلوله ابو دیجیتال را از پا در اورد و گفت: هاستالاویستا بیبی!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر