۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

هفت گناه کبیره

روزی نقی برای اصحاب از هفت گناه مرگبار سخن میگفت!
امام فرمودیکی از این گناهان خشم است!
صحابه ای گفتاگر خشم گناه است پس چرا خداوند بر برندگانش خشم میگیرد؟ آیا اون نیز گناهکار است!
امام که سعی میکرد خود را خونسرد نشان دهد گفت: اری او هم گنهکار است و وارد جهنم میشود!!!!!!!
اصحاب که چشمانشان از حدقه در امده و روی خشتک هایشان افتاده بود گفتندچگونه میشود کسی که خود خالق جهنم است وارد جهنم شود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
امام فرمودمگر مارق زوقر برق که خالق فسبوق است در فیسبوق اکانت ندارد و فیسبوک گردی نمیکند؟!
اصحاب از تمثیل چرت امام نعره ها زدند و خود را به ارتش سایبری سامرا معرفی کردند!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر