۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

ذوالنعوظ متبرک امامان

روزی مردی تازه مسلمان از نقی پرسیدیا نقی! آیا تمام اندام های بدن امامان متبرک است؟
امام فرمودالبتهاین که پرسیدن نداردبرای چه میگویی؟!
مرد گفتیعنی حتی ذوالنعوظشان؟!
امام فرمودمردکاصلا تمام تبرک ما در ذوالنعوظمان استنمیبینی در بلاد پارس اینهمه امامزاده و سید استاینان همه از لطف این اونگون است!
بول و غائظ ما در رتبه دوم قرار دارد!
مرد تازه مسلمان نقادتین بجا اورد و به یک نقوی واقعی تبدیل شد و سرانجام در واقعه ناقورا در کنار امام سجاد جنگ را دو در کرد!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر