۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

چشم هم چشمی

روزی امام نقی‌ (نق) با صحابه خود نقشه ایی ریختند که مبادا از جدشان علیکم بیاورند. ایشان مشغول نماز شدند و یکیاز صحابه تیری مشقی به پای ایشان شلیک کردند. روایت است حضرت چنان داد و بیدادی راه انداختند که صدایشان تا ۷۰ فرسخی سامرا شنیده میشد. ایشان تا مدتها در مکانهای عمومیظاهر نشدند...

نقار النقار، جلد دو، صفحه ۲۴۵

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر